RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Разьяснение Госстата от 07.08.2014 №18.1-12/23. О заполнении форм "2-инвестиции годовая и месячная

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 07.08.2014 р. N 18.1-12/23

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Держстату України
___________ В. О. Піщейко
07 серпня 2014 року

 

 

 

 

Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" та N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції"

 

Форма державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" уключає інформацію на дискретній основі - за I, II, III, IV квартали окремо.

Форма державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" уключає інформацію щодо капітальних інвестицій за рік.

I. Розділ 1 "Капітальні інвестиції" форм державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" та N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції"

1.1. Розділ 1 уключає інформацію щодо фактично освоєних (використаних) у звітному періоді обсягів капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи за рахунок передбачених чинним законодавством джерел фінансування, без урахування суми податку на додану вартість, та витрати на будівництво житла для подальшого продажу (передачі), які за обліком витрат не належать до капітальних інвестицій респондента.

1.2. До капітальних інвестицій належать інвестиції у нові та існуючі матеріальні та нематеріальні активи, які були придбані, у тому числі за договором фінансового лізингу, або створені для власного використання зі строком служби більше одного року, уключаючи невироблені активи (земля, авторські права, ліцензії, патенти, гудвіли тощо), а такожвитрати на будівництво житла для подальшого продажу (передачі). Також до показника капітальних інвестицій відносяться витрати, які пов'язані з поліпшенням об'єкта, що призводять до збільшення його строку служби або виробничої потужності, та не відносяться витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти.

Вартість придбаних активів уключає фактично сплачену вартість із урахуванням витрат на транспортування та монтаж, плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів, податків,оплати послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості. Витрати на придбання активів за договором фінансового лізингу відносяться до капітальних інвестицій лізингоодержувача у звітному періоді, в якому їх залучили до виробничого процесу, при цьому показник уміщує повну ринкову вартість активу, що зазначена в договорі, а частина внесків, що відповідає платежам за відсотками, не є складовою показника.

1.3. До складу показників з капітальних інвестицій не входять:

витрати на придбання матеріальних та нематеріальних активів з метою їх подальшого перепродажу, крім витрат на будівництво житла для подальшого продажу (передачі);

вартість отриманих на безоплатній основі матеріальних та нематеріальних активів;

авансові платежі для фінансування будівництва та придбання обладнання;

витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти;

витрати на придбання обладнання та устаткування (яке потребує монтажу), що міститься на складі й у звітному році не передане в монтаж;

витрати на придбання обладнання й устаткування (яке не потребує монтажу), що не введено в експлуатацію у звітному році.

1.4. Графа 1 включає дані щодо фактично освоєних обсягів капітальних інвестицій за звітний період за окремими видами активів. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2, 4, 5, 6 цього розділу.

1.5. Графа 2 включає дані щодо обсягів інвестицій у придбання та створення нових активів, у тому числі на нове будівництво, придбання та виготовлення власними силами (господарським способом) нових машин, обладнання, транспортних засобів, придбання об'єктів незавершеного будівництва, довгострокових біологічних активів, нематеріальних активів. Ця графа вміщує дані щодо витрат на придбання активів, що були у використанні в інших країнах та вперше використовуються на території України.

1.6. Графа 3 включає дані щодо витрат з графи 2 на виготовлення (будівництво) активів господарським способом, до якого належать роботи, виконані власними силами підприємства.

1.7. Графа 4 включає дані щодообсягів інвестицій у придбання активів, що були у використанні в інших суб'єктів господарювання, за винятком активів, що були у використанні в інших країнах та вперше використовуються в Україні.

1.8. Графа 5 включає дані щодо обсягів інвестицій у капітальний ремонт, тобто витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта, на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів (будівель, споруд, машин і обладнання, транспортних засобів тощо). Цей показник не включає витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти активів.

1.9. Графа 6 включає дані щодо витрат на розширення, реконструкцію, модернізацію, вдосконалення активів та поліпшення земель.

1.10. Графа 7 включає дані щодо вартості активів з графи 1, що використовуються на умовах договору фінансового лізингу за повною ринковою вартістю активу, що зазначена в договорі (без частини внесків, що відповідає платежам за відсотками), та які залучені до виробничого процесу у звітному періоді.

1.11. Рядок 100 міститьдані щодо фактично освоєних обсягів капітальних інвестицій. До них належать інвестиції у нові та існуючі матеріальні та нематеріальні активи, які були придбані, у тому числі за договором фінансового лізингу, або створені для власного використання зі строком служби більше одного року, невироблені активи (земля, авторські права, ліцензії, патенти, гудвіли тощо), а такожвитрати на будівництво житла для подальшого продажу (передачі).

Цей показник уключає всі витрати, які пов'язані з поліпшенням об'єкта, що призводить до збільшення його строку служби або виробничої потужності, та не включає витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти.

1.12. Рядок 110 містить дані щодо обсягів капітальних інвестицій у матеріальні активи, до яких належать інвестиції у нові та існуючі матеріальні активи, які були придбані або створені для власного використання зі строком служби більше одного року, уключаючи витрати на капітальний ремонт, поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію. До них належать обсяги капітальних інвестицій у житлові та нежитлові будівлі, інженерні споруди, машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби, землю, довгострокові біологічні активи, інші необоротні матеріальні активи.

1.13. Рядок 111 містить даніщодо обсягів капітальних інвестицій у житлові будівлі, уключаючи також витрати на будівництво житла, що будується для подальшого продажу (передачі), та які за обліком витрат не належать до капітальних інвестицій респондента.

1.14. Рядок 112 містить дані щодо витрат з рядка 111 на будівництво житла, що будується з метою подальшого продажу або передачі у власність та за обліком витрат не належить до капітальних інвестицій респондента.

1.15. Рядок 113 містить дані щодо обсягів капітальних інвестицій у нежитлові будівлі.

1.16. Рядок 114 містить дані щодо обсягів капітальних інвестицій в інженерні споруди.

1.17. Рядок 115 містить дані щодо обсягів інвестицій у технологічне, енергетичне, підйомно-транспортне та інше обладнання, машини, інструмент, інвентар, які не пов'язані безпосередньо з функціонуванням будівель (споруд), уключаючи витрати на їх монтаж. До показника не належать витрати на придбання (створення) малоцінних необоротних матеріальних активів.

1.18. Рядок 116 міститьдані щодо витрат з рядка 115 на електричне й електронне устаткування. До такого устаткування належать електронно-обчислювальні та електричні машини й апаратура (комп'ютери, друкувальні пристрої тощо), устаткування для радіо, телебачення та зв'язку (телефонні апарати, телефакси тощо), медичні прилади (електродіагностична апаратура тощо), точні вимірювальні та оптичні пристрої тощо.

1.19. Рядок 117 містить дані щодо інвестицій у транспортні засоби.

1.20. Рядок 118 містить дані щодо інвестицій у придбання у власність згідно з чинним законодавством земельних ділянок і придбання природних ресурсів для подальшого видобутку нафти, газу тощо. У тому числі цей показник уключає витрати на придбання землі під будівництво житла, що будується з метою подальшого продажу (передачі) та за обліком витрат не належить до капітальних інвестицій респондента.

1.21. Рядок 119 містить дані щодо обсягу інвестицій у придбання або вирощування довгострокових біологічних активів рослинництва, що належать до сільськогосподарської діяльності, багаторічні насадження, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, тощо.

1.22. Рядок 120 містить дані щодо обсягу інвестицій у придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів тваринництва, у тому числі незрілих. Цей показник не включає витрати на дорослих тварин і молодняк на відгодівлі та в нагулі, птицю, кроликів, дорослих тварин, що вибракувані з основного стада для реалізації.

1.23. Рядок 121 містить дані щодо обсягу інвестицій у придбання або створення (будівництво) власними силамиінших необоротних матеріальних активів:

бібліотечних фондів;

малоцінних необоротних матеріальних активів;

тимчасових (нетитульних) споруд (крім витрат на зведення таких споруд, які замовник уключає в обсяги інвестицій у капітальне будівництво та оплачує);

інвентарної тари;

предметів прокату;

тварини, які не пов'язані з сільськогосподарською діяльністю;

витрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди тощо.

1.24. Рядок 122 за графою 2 (з рядків 111, 113, 114) містить дані щодо вартості обладнання, що забезпечує функціонування будівель та інженерних споруд, уключаючи витрати на його монтаж, у тому числі систем каналізації, опалення, газопостачання, освітлення, вентиляції та кондиціювання повітря, опалювальні котли, радіатори, калорифери, бойлери та інше санітарно-технічне обладнання, підйомники, ліфти тощо.

1.25. Рядок 130 містить дані щодо обсягів інвестицій у придбання та створення власними силами необоротних нематеріальних активів:

права користування природними ресурсами (надрами, іншими природними ресурсами, геологічною та іншою інформацією про природні ресурси), включаючи витрати на розробку корисних копалин;

права користування майном (земельною ділянкою, будівлею);

права на комерційні позначення (права на торговельні марки, комерційні (фірмові) назви);

права на об'єкти промислової власності (права на винаходи, патенти, ліцензії, концесії, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау тощо);

авторські та суміжні з ними права;

засоби програмного забезпечення та бази даних за умови використання їх понад один рік, у тому числі інвестиції в їх модернізацію або поліпшення;

розважальні програми та оригінали літературних і художніх творів тощо.

1.26. Рядок 131 міститьдані щодо інвестицій з рядка 130 у придбання прав користування природними ресурсами (права користування надрами, іншими природними ресурсами, геологічною та іншою інформацією про природні ресурси) та прав користування майном (земельною ділянкою, будівлею).

1.27. Рядок 132 міститьдані щодо інвестицій з рядка 131 у придбання права користування земельною ділянкою.

1.28. Рядок 133 міститьдані щодо витрат з рядка 130 у придбання прав на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо, включаючи витрати на їх створення власними силами.

1.29. Рядок 134 міститьдані щодо витрат з рядка 130 у придбання або створення власними силами засобів програмного забезпечення та баз даних за умови використання їх понад один рік, у тому числі інвестиції в їх модернізацію або поліпшення.

1.30. Рядок 135 містить даніщодо витрат з рядка 130 на розвідку корисних копалин, що визнаються нематеріальним активом за умови визнання технічної можливості та/або економічної доцільності подальшого промислового видобутку розвіданих запасів.

1.31. Рядок 136 містить дані щодо витрат з рядків 118 та 130 на оплату послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості, які пов'язані з переходом прав власності на землю, та нематеріальні активи (авторські права, ліцензії, патенти, гудвіли тощо).

1.32. Рядок 137 містить дані щодо витрат з рядка 130 у придбання або створення власними силами розважальних програм і оригіналів літературних і художніх творів.

II. Розділ 2 "Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування" форм державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" та N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції"

2.1. Розділ 2 уключає інформацію щодо освоєних обсягів капітальних інвестицій без урахування суми податку на додану вартість за джерелами фінансування та з них на капітальний ремонт і в нові житлові будівлі (з рядка 111 графи 2 розділу 1).

2.2. Рядок 210 містить дані щодо обсягів інвестицій, які фактично освоєні у звітному періоді за рахунок коштівдержавного бюджету.

2.3. Рядок 220 містить дані щодо обсягів інвестицій, які освоєні за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, коштів місцевих бюджетів, уключаючи кошти субвенцій з державного бюджету.

2.4. Рядок 230 містить дані щодо обсягів інвестицій, освоєних за рахунок власних коштів підприємств усіх форм господарювання, коштів, отриманих підприємством у результаті звичайної господарської діяльності, а також амортизаційних відрахувань із матеріальних та нематеріальних необоротних активів, нарахованих протягом звітного періоду.

2.5. Рядок 231 містить дані щодо обсягу інвестицій з рядка 230, освоєних за рахунок використаних амортизаційних відрахувань.

2.6. Рядок 240 містить дані щодо обсягу інвестицій, освоєних за рахунок кредитів банків(іноземних та вітчизняних), інших позик.

2.7. Рядок 241 містить дані щодо обсягу інвестицій з рядка 240, які освоєні за рахунок кредитів іноземних банків.

2.8. Рядок 242 (форма N 2-інвестиції (річна)) містить інформацію щодо обсягу інвестицій з рядка 240, освоєних у процесі іпотечного кредитування, яке здійснюється на підставі договору про іпотечний кредит.

2.9. Рядок 250 містить дані щодо обсягу інвестицій, освоєних за рахунок коштів вітчизняних інвестиційних компаній, фондів, крім тих, через які фінансується будівництво житла населенням.

2.10. Рядок 260 містить дані щодо обсягу інвестицій, освоєних за рахунок коштів іноземних інвесторів.

2.11. Рядок 270 містить дані щодо обсягу інвестицій, освоєних за рахунок коштів населення на будівництво житла, у тому числі через фонди фінансування будівництва та фонди операцій з нерухомістю, без урахування коштів, отриманих за рахунок іпотечного кредитування.

2.12. Рядок 280 містить дані щодо обсягу інвестицій, освоєних за рахунок інших джерел фінансування, не перерахованих у рядках 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, зокрема надходження релігійних організацій, що спрямовані на придбання та/або створення для власного використання матеріальних та нематеріальних активів.

III. Розділ 3 "Вибуття й амортизація за окремими видами активів" форми державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів"

3.1. Розділ 3 уключає інформацію щодо вартості основних засобів та нематеріальних активів, які знаходилися на балансі респондента, який звітує за розділом 1, та вибули у звітному році внаслідок продажу, передачі у фінансовий лізинг, безоплатної передачі та ліквідації, а також суми нарахованої амортизації (зносу) за звітний рік.

3.2. Графа 1 включає даніщодо вибуття активів унаслідок продажу за фактичною ціною продажу активів, що підлягає оплаті покупцем. Цей показник не включає дані щодо продажу (передачі) активів у фінансовий лізинг.

3.3. Графа 2 включає даніщодо вибуття активів унаслідок передачі у фінансовий лізинг за вартістю активів, що зазначена в договорі фінансового лізингу, крім частини внесків, що відповідають платежам за відсотками.

3.4. Графа 3 включає даніщодо вибуття активів унаслідок безоплатної передачі за справедливою вартістю з урахуванням переоцінки на момент здійснення операції за окремими видами активів.

3.5. Графа 4 включає даніза ліквідаційною вартістю щодо активів, ліквідованих у звітному році: морально застарілих, зношених, пошкоджених унаслідок аварії, стихійного лиха (за умови, що їх відновлення та реалізація неможливі або економічно недоцільні), а також ліквідованих у зв'язку з новим будівництвом та реконструкцією.

3.6. Графа 5 включає даніз графи 4 щодо ліквідації активів унаслідок аварії, стихійного лиха (за умови, що їх відновлення та реалізація неможливі або економічно недоцільні).

3.7. Графа 6 включає даніщодо суми нарахованої амортизації (зносу) за звітний рік за окремими видами активів.

3.8. Рядок 301 містить дані щодо житлових будівель.

3.9. Рядок 302 містить дані щодо нежитлових будівель.

3.10. Рядок 303 містить дані щодо інженерних споруд.

3.11. Рядок 310 містить дані щодо технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного та іншого обладнання, машин, інструменту, інвентарю, яке не пов'язано безпосередньо із функціонуванням будівель (споруд).

3.12. Рядок320 міститьдані щодо транспортних засобів.

3.13. Рядок 330 містить дані щодо земельних ділянок.

3.14. Рядок 340 містить дані щодо прав користування природними ресурсами (права користування надрами, іншими природними ресурсами, геологічною та іншою інформацією про природні ресурси) та прав користування майном (земельною ділянкою, будівлею).

3.15. Рядок 341 містить дані з рядка 340 щодо прав користування земельною ділянкою.

3.16. Рядок 350 містить дані щодо прав на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо.

3.17. Рядок 360 містить дані щодо засобів програмного забезпечення та баз даних за умови використання їх понад один рік.

3.18. Рядок 370 містить даніщодо розважальних програм і оригіналів літературних і художніх творів.

3.19. Рядок 380 містить даніщодо амортизації витрат на розвідку корисних копалин.

IV. Розділ 3 "Капітальні інвестиції за територією освоєння капітальних інвестицій" форми державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції"

4.1. Розділ 3 уключає інформацію щодо розподілу обсягів капітальних інвестицій за територією їх фактичного освоєння.

4.2. Графа А розділу містить інформацію щодо назви території (АРК, область, мм. Київ та Севастополь; місто обласного підпорядкування чи район в АРК, області, район мм.Києва та Севастополя), де фактично освоювались капітальні інвестиції.

Коди території (графа Б) заповнюються органами державної статистики згідно з кодами КОАТУУ першого та другого рівня класифікації (розряди 1 - 5).

4.3. Графа 1 розділу містить дані щодо обсягів капітальних інвестицій, освоєних у АРК, областях, мм. Києві та Севастополі; містах обласного підпорядкування, районах АРК, областей, районах мм. Києва та Севастополя. Сума даних за графою 1 дорівнює обсягу капітальних інвестицій графи 1 рядка 100 розділу 1.

4.4. Рядок "Територію не визначено" містить дані щодо обсягу капітальних інвестицій, які неможливо розподілити за територіями їх фактичного освоєння (витрати на будівництво доріг, роботи із прокладання ліній зв'язку, електропостачання, газо- та нафтопроводів тощо).

V. Розділ 4 "Витрати на будівельні та монтажні роботи за окремими видами будівель і споруд" форми державного статистичного спостереження N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів"

5.1. Розділ 4 уключає інформацію щодо витрат на будівельно-монтажні роботи, які виділяються із загального обсягу капітальних інвестицій на будівництво житлових будівель, нежитлових будівель, інженерних споруд та житла з метою подальшого продажу (передачі) (розділ 1 рядки 111 - 114 гр. 1) та розподіляються за окремими видами будівель та споруд відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 N 507.

5.2. Рядок 410 містить даніщодо витрат на будівельні та монтажні роботи при здійсненні будівництва житлових будівель, у тому числі гуртожитків. З них за рядками 411 - 413 відображаються витрати за окремими видами житлових будівель.

5.3 Рядок 420 містить даніщодо витрат на будівельні та монтажні роботи при здійсненні будівництва нежитлових будівель, у тому числі готелів, ресторанів; будівель офісних, торговельних; будівель транспорту та зв'язку, промислових та складів; будівель для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення; інших нежитлових будівель. З них за рядками 421 - 432 відображаються витрати за окремими видами нежитлових будівель.

5.4. Рядок 440 містить дані щодо витрат на будівельні та монтажні роботи при здійсненні будівництва інженерних споруд, у тому числі транспортних споруд (рядок 441); трубопроводів, комунікацій та ліній електропередачі (рядок 444); комплексних промислових споруд (рядок 450); інших інженерних споруд (рядок 454). З них за рядками 442, 443, 445 - 449, 451 - 453, 455 відображаються витрати за окремими видами інженерних споруд. Дані рядка дорівнюють сумі рядків 441, 444, 450 та 454.

 

Директор департаменту
статистики виробництва

Л. М. Овденко

 30.01.2015

 

Аналитика:

Законодательство: