RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Постановление НБУ №810 от 16.12.2014г. О внесении изменений в Постановление №699 от 03.11.2014г

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2014 року N 810

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року N 699

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 12 Закону України від 12 серпня 2014 року N 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон), Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року N 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" такі зміни:

1) пункт 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"фізична особа, яка є внутрішньо переміщеною особою та отримала передбачену законодавством України довідку, що засвідчує її проживання на материковій частині України, є резидентом України. Для цілей ідентифікації внутрішньо переміщеної особи місцем її проживання на території України є адреса житла, зазначена у довідці".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

2) у пункті 2:

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"Розрахунки між юридичними особами (фізичними особами - підприємцями), що зареєстровані на материковій території України, та суб'єктами Криму за поточними торговельними операціями здійснюються в іноземній валюті та/або гривні. Купівля іноземної валюти юридичними особами (фізичними особами - підприємцями), що зареєстровані на материковій території України, здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку України, що регулює порядок та умови купівлі іноземної валюти, у тому числі за наявності в реєстрах митних декларацій інформації про ввезення товарів з території ВЕЗ "Крим" та їх випуск у вільний обіг на материковій території України".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий уважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

абзац сьомий доповнити реченням такого змісту: "Якщо такий переказ здійснюється резидентом у гривнях, то уповноважені банки перераховують кошти в гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, що відкриті в уповноважених банках";

3) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Виконання в гривнях зобов'язань суб'єктами Криму за укладеними до набрання чинності Законом кредитними договорами перед уповноваженими банками здійснюється через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, що відкриті в уповноважених банках, або з поточних рахунків суб'єктів Криму в уповноважених банках";

абзац третій викласти в такій редакції:

"здійснити без заяви клієнта купівлю, продаж (обмін) на міжбанківському валютному ринку України валюти, що надійшла в рахунок виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором, у валюту кредиту. У разі надходження російських рублів у рахунок виконання позичальником - суб'єктом Криму зобов'язань за кредитним договором банк має право здійснити обмін російських рублів на валюту кредиту";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Фізична особа - суб'єкт Криму має право вносити готівкові кошти (у гривнях та іноземній валюті) на рахунок з метою погашення зобов'язань перед уповноваженим банком за кредитним договором, укладеним до набрання чинності Законом, без документів, що підтверджують джерела походження коштів";

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Уповноваженим банкам припинити обслуговування кредитних договорів (договорів позик) в іноземній валюті, що передбачають виконання суб'єктами Криму боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за такими договорами. Реєстрація таких договорів втрачає чинність";

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Банкам України зупинити за відкритими до набрання чинності Законом поточними рахунками юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, самозайнятих фізичних осіб - суб'єктів Криму (далі - юридичні особи - суб'єкти Криму) здійснення операцій, крім:

зарахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку, а також нарахованих відсотків за вкладом (депозитом);

зарахування придбаної іноземної валюти;

зарахування коштів у рамках виконавчого провадження;

примусового стягнення та арешту коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України з питань безготівкових розрахунків;

завершальних операцій з перерахування коштів на рахунок цієї юридичної особи, відкритий за межами України.

Банкам ужити заходів щодо закриття поточних рахунків юридичних осіб - суб'єктів Криму.

Банк закриває вкладний (депозитний) рахунок юридичної особи - суб'єкта Криму, відкритий до набрання чинності Законом, зі спливом установленого договором строку, а кошти перераховуються банком на визначений юридичною особою поточний рахунок, відкритий у банках України або за її межами.

Банк може здійснювати подальше обслуговування відкритого до набрання чинності Законом поточного рахунку фізичної особи - суб'єкта Криму після укладення договору про зміну режиму використання цього поточного рахунку на режим поточного рахунку фізичної особи - нерезидента та змінивши відповідний параметр аналітичного обліку.

Банк закриває поточний рахунок фізичної особи - суб'єкта Криму, відкритий до набрання чинності Законом, у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку України з питань відкриття, використання і закриття рахунків. Залишок коштів на поточному рахунку фізичної особи - суб'єкта Криму перераховується на рахунок цієї фізичної особи, відкритий як нерезиденту в банках України, або на рахунок, відкритий за її межами.

Банк закриває відкритий до набрання чинності Законом вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи - суб'єкта Криму відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту). Кошти перераховуються банком на рахунок цієї фізичної особи - нерезидента, відкритий у банках України, або на рахунок, відкритий за її межами.

Банк має право здійснювати купівлю російських рублів за гривні, що залишилися на поточному рахунку суб'єкта Криму, для їх переказу на рахунок цього суб'єкта, відкритий за межами України.

Переказ залишку коштів з рахунків суб'єктів Криму в гривнях на їх рахунки за межами України банк здійснює через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, що відкриті в уповноважених банках";

6) доповнити постанову після пункту 9 новим пунктом 10 такого змісту:

"10. Документи, рішення, видані органами Російської Федерації та незаконними органами, створеними на території ВЕЗ "Крим", щодо суб'єктів Криму та їх діяльності, є недійсними та не можуть використовуватися банками під час проведення операцій суб'єктів Криму, здійснення заходів валютного контролю та фінансового моніторингу".

У зв'язку з цим пункти 10 - 12 уважати відповідно пунктами 11 - 13.

2. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

19.12.2014

Аналитика:

Законодательство: