RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам №1360 от 14.10.2014. Об установлении признаков фиктивности эмитентов ценных бумаг и включении таких эмитентов в перечень эмитентов, которые имеют признаки фиктивности

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.10.2014

м. Київ

N 1360

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2014 р. за N 1364/26141

Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності

Відповідно до підпункту 153.8.4 пункту 153.8 статті 153 розділу III тапідпункту 170.2.6 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України, пунктів 37 10 та 37 11 частини другої статті 7, пунктів 5 1 та 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою визначення ознак фіктивності емітентів та їх цінних паперів і порядку включення (виключення) емітента до (з) переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2010 року N 1942 "Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та деривативів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 березня 2011 року за N 268/19006.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

О. Шлапак

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

Протокол засідання Комісії
від 14 жовтня 2014 р. N 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
14 жовтня 2014 року N 1360

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2014 р. за N 1364/26141

 

 

 

 

 

 

 

Положення
про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності

1. Це Положення визначає:

1) ознаки фіктивності емітента та його цінних паперів;

2) порядок прийняття рішення про визначення емітента та його цінних паперів такими, що мають ознаки фіктивності;

3) порядок включення (виключення) емітента до (з) переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі - Перелік).

2. Термін "афілійована особа" у цьому Положенні вживається у значенні, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".

3. Дія цього Положення не поширюється на:

1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику;

2) Державну іпотечну установу;

3) фінансові установи, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав яких належать державі або державним банкам;

4) банки;

5) державні керуючі холдингові компанії, державні холдингові компанії та державні акціонерні товариства, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів;

6) інститути спільного інвестування.

4. Перелік критеріїв, відповідність яким є підставою для прийняття рішення про визначення емітента та його цінних паперів такими, що мають ознаки фіктивності, та включення емітента до Переліку:

1) встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та/або Державною фіскальною службою України (далі - ДФС) факт відсутності емітента за місцезнаходженням;

2) неподання емітентом до Комісії регулярної інформації та до органів ДФС податкової звітності в порядку, встановленому законодавством;

3) нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль та/або неутворення органів управління акціонерного товариства, визначених законодавством, протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

4) низький рівень (менше 3 відсотків від розміру активів емітента) або відсутність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності станом на кінець фінансового року;

5) відсутність сплаченого податку на додану вартість протягом звітного періоду, якщо емітент є платником податку на додану вартість;

6) переважну частку активів емітента (більше ніж 90 відсотків) складають фінансові інвестиції та/або дебіторська заборгованість відповідно до фінансової звітності емітента, поданої до Комісії та/або ДФС станом на кінець звітного періоду;

7) кількість працівників емітента станом на кінець звітного періоду становить менше трьох осіб;

8) середньомісячні витрати емітента на оплату праці одного працівника є меншими від мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством;

9) реєстрація місцезнаходження емітента у будівлі житлового фонду за адресою, де зареєстровані юридичні особи, що не є афілійованими особами власника такого житлового приміщення;

10) наявність судового рішення, яке набрало законної сили, пов'язаного з використанням цінних паперів емітента з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

5. На підставі наявної інформації Комісія та/або ДФС в межах компетенції проводять аналіз відповідності емітента ознакам фіктивності згідно з критеріями, визначеними у пункті 4 цього Положення.

6. У разі відповідності емітента щонайменше трьом критеріям, визначеним у пункті 4 цього Положення, Комісія та/або ДФС в межах компетенції проводять перевірку щодо відповідності емітента іншим критеріям фіктивності. За результатами такої перевірки, у разі відповідності емітента трьом або більше критеріям, визначеним у пункті 4 цього Положення, на підставі відповідного спільного рішення Комісії та ДФС (далі - Рішення), емітент включається до Переліку як такий, що має ознаки фіктивності.

7. Відповідність емітента одночасно двом критеріям фіктивності, визначеним у підпунктах 1 та 2 пункту 4 цього Положення, що підтверджується відповідними документами, є безумовною підставою для прийняття Рішення.

8. На підставі Рішення здійснюється зупинення обігу цінних паперів емітента у зв'язку з його включенням до Переліку.

9. Комісія забезпечує оприлюднення Рішення на офіційному веб-сайті Комісії протягом одного робочого дня з дати прийняття Рішення.

Комісія забезпечує внесення відповідної інформації до Переліку протягом одного робочого дня після дати прийняття Рішення. Перелік оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

Комісія забезпечує опублікування Рішення в одному з офіційних друкованих видань Комісії протягом 5 робочих днів з дати прийняття Рішення.

Комісія протягом 3 робочих днів з дати прийняття Рішення направляє його копію емітенту (крім випадку прийняття Рішення на підставі пункту 7 цього Положення) та Центральному депозитарію цінних паперів.

Наступного робочого дня з дати надходження до Центрального депозитарію цінних паперів копії Рішення Центральний депозитарій цінних паперів здійснює безумовну операцію щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами відповідного випуску.

10. Емітент та його цінні папери вважаються такими, що мають ознаки фіктивності, з дати внесення відповідної інформації до Переліку.

11. Рішення може бути оскаржено до суду в установленому чинним законодавством порядку.

12. У разі отримання Комісією та/або ДФС документів, що підтверджують усунення підстав для визнання емітента та його цінних паперів такими, що мають ознаки фіктивності, Комісія та/або ДФС в межах компетенції проводять відповідну перевірку. За результатами перевірки, у разі підтвердження усунення підстав для визнання емітента та його цінних паперів такими, що мають ознаки фіктивності, емітент виключається з Переліку на підставі відповідного спільного рішення Комісії та ДФС.

На підставі рішення, зазначеного у цьому пункті, здійснюється відновлення обігу цінних паперів емітента.

13. Оприлюднення рішення про виключення емітента з Переліку, внесення відповідної інформації до Переліку та направлення копії прийнятого рішення емітенту та Центральному депозитарію цінних паперів здійснюються у спосіб та строк, визначені у пункті 9 цього Положення.

14. Емітент та його цінні папери вважаються такими, що не мають ознак фіктивності, з дати внесення відповідної інформації до Переліку.

15. Формування, ведення та внесення змін до Переліку здійснюються Комісією в електронному вигляді за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

Додаток
до Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності
(пункт 15)

 

 

 

 

Перелік (список) емітентів, що мають ознаки фіктивності

N
з/п

Дата внесення інформації про емітента, щодо якого прийнято рішення про включення емітента до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності або рішення про виключення емітента з переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Номер і дата рішення про включення емітента до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності

Номер і дата рішення про виключення емітента з переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

04.12.2014

Аналитика:

Законодательство: