RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Приказ Минфина №1089 от 30.10.2014. Порядок формирования и ведения Реестра волонтеров АТО

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2014

м. Київ

N 1089

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2014 р. за N 1471/26248

Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції

Відповідно до Закону України від 02 вересня 2014 року N 1668-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги" та пункту 2 1 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н. Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

 

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Голова Державної фіскальної
служби України

І. О. Білоус

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 жовтня 2014 року N 1089

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2014 р. за N 1471/26248

 

 

 

 

 

Порядок
формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі - Закон) та Закону України "Про волонтерську діяльність".

Цим Порядком встановлюється механізм включення волонтерів антитерористичної операції (далі - волонтер АТО) до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та структура цього реєстру.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

волонтер АТО - фізична особа - благодійник (громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах), яка досягла вісімнадцятирічного віку, провадить волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі, внесена до Реєстру волонтерів антитерористичної операції згідно з Податковим кодексом України (далі - Кодекс) та Законом, надає благодійну допомогу на користь осіб, визначених у підпункті "а" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу;

Реєстр волонтерів антитерористичної операції (далі - Реєстр) - база даних, яка містить інформацію про волонтерів АТО, що ведеться Державною фіскальною службою України за структурою, наведеною у додатку 1.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у Кодексі, Законі та Законі України "Про волонтерську діяльність".

1.3. ДФС створює та адмініструє Реєстр в електронній формі та щодекади оприлюднює на офіційному веб-сайті ДФС (www.sfs.gov.ua) такі відомості з Реєстру:

прізвище, ім'я, по батькові волонтера АТО;

категорії фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога волонтером АТО;

реквізити незакритих банківських рахунків волонтера АТО (найменування банку, код банку, номер рахунка, валюта рахунка, дата відкриття);

найменування органу ДФС за основним місцем обліку волонтера АТО;

дата початку здійснення фізичною особою діяльності як волонтера АТО;

дати включення до Реєстру, внесення змін до Реєстру стосовно волонтера АТО;

дата припинення діяльності як волонтера АТО;

дата виключення з Реєстру.

1.4. Відомості про волонтерів АТО, які містяться в Реєстрі і не оприлюднюються згідно з пунктом 1.3 цього розділу, є інформацією з обмеженим доступом.

1.5. Облік волонтерів АТО як платників податків здійснюється за місцем проживання, яке внесено до Реєстру (далі - основне місце обліку).

У разі зміни волонтером АТО місця проживання змінюється основне місце обліку.

Орган ДФС, який прийняв заяву, проводить визначені заявою дії, а саме: включення фізичної особи - благодійника до Реєстру, внесення змін щодо волонтера АТО до Реєстру або виключення волонтера АТО з Реєстру.

1.6. Журнал реєстрації документів про включення / внесення змін / виключення до/з Реєстру волонтерів антитерористичної операціїза формою N 2-РВ (додаток 2) (далі - журнал) містить інформацію про заяви фізичних осіб - благодійників та результати їх розгляду органами ДФС, а також про рішення органів ДФС про виключення волонтерів АТО з Реєстру.

Журнал ведеться у паперовому або електронному вигляді.

Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою органу ДФС. Сторінки в журналі повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша.

Електронний журнал ведеться виключно засобами програмного забезпечення, встановленого ДФС.

II. Порядок включення та внесення змін до Реєстру волонтерів АТО

2.1. Для включення до Реєстру фізична особа - благодійник подає до органу ДФС Заяву про включення / внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції за формою N 1-РВ (додаток 3) (далі - заява) з позначкою "Включення до реєстру" та документи, визначені пунктом 2.2 цього розділу, пред'являє паспортний документ, що посвідчує особу, а у разі подання документів поштою - надає його копію. Іноземці та особи без громадянства додатково пред'являють документ, що підтверджує законність перебування на території України.

Зазначені документи можуть бути подані особисто, поштою або через уповноважену особу (далі - представник) за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої нотаріально, на проведення відповідних дій (після пред'явлення повертається) та її копії.

Фізична особа - благодійник особисто подає документи до будь-якого органу ДФС, поштою або через представника документи подаються до органу ДФС за основним місцем обліку фізичної особи - благодійника.

У разі подання документів поштою підпис фізичної особи - благодійника на заяві та копія довідки про відкриття/закриття рахунка фізичною особою, що призначений для здійснення благодійної діяльності, мають бути завірені нотаріально.

Дані заяви мають відповідати даним Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, паспортного документа та доданим до заяви документам.

У заяві зазначається категорія (категорії) фізичних осіб, визначених у підпункті "а" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу, на користь яких надається благодійна допомога.

У заяві зазначається дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО, яка не може бути раніше 21 листопада 2013 року. Якщо рахунки, що призначені для здійснення благодійної діяльності, були відкриті на ім'я фізичної особи - благодійника після 21 листопада 2013 року, то дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО не може бути раніше дати відкриття рахунка із найменшою датою.

2.2. Фізична особа - благодійник разом із заявою подає:

оригінал та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або сторінки паспорта, до якої внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, або сторінки паспорта, до якої внесена відмітка про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

довідки (довідку) про відкриття/закриття рахунка фізичною особою за формою N 4-РВ (додаток 4), що призначений для здійснення благодійної діяльності (крім рахунків, що були закриті до 21 листопада 2013 року).

2.3. Орган ДФС повертає документи на доопрацювання без включення до Реєстру у разі, якщо заява подана або заповнена з порушенням вимог, встановлених пунктом 2.1 цього розділу, до заяви не додано або додано не в повному обсязі документи згідно з пунктом 2.2 цього розділу.

Повернення документів на доопрацювання не обмежує можливості повторного звернення фізичної особи - благодійника до органу ДФС з метою включення його до Реєстру.

2.4. У разі відсутності підстав для повернення документів на доопрацювання орган ДФС зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви включити таку фізичну особу - благодійника до Реєстру.

Датою включення фізичної особи - благодійника до Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

2.5. Протягом одного робочого дня, що настає за днем отримання заяви, орган ДФС повідомляє фізичну особу - благодійника про результати розгляду заяви у порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу. У разі включення фізичної особи - благодійника до Реєстру у листі зазначаються відповідні дані, наведені у пункті 1.3 розділу I цього Порядку, а у разі повернення документів на доопрацювання вказується причина повернення.

2.6. Заяви підлягають обов'язковій реєстрації в журналі у день їх прийняття. Після розгляду заяви до журналу вноситься відмітка про включення до Реєстру або повернення документів на доопрацювання, а також реквізити листа фізичній особі - благодійнику про результати розгляду заяви.

2.7. У разі зміни у даних волонтера АТО, що зазначаються у заяві, відкриття та/або закриття банківських рахунків, відкритих на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, волонтер АТО зобов'язаний особисто, поштою або через представника протягом тридцяти календарних днів після виникнення змін подати до органу ДФС заяву з позначкою "Зміни" у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру.

2.8. Орган ДФС розглядає заяву у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру. Заяви підлягають обов'язковій реєстрації у журналі у день їх прийняття.

Після розгляду заяви до журналу вноситься відмітка про внесення змін до Реєстру або повернення документів на доопрацювання, а також реквізити листа волонтеру АТО про результати розгляду заяви.

2.9. Орган ДФС повертає документи на доопрацювання без внесення змін до Реєстру за наявності підстав, передбачених пунктом 2.3 цього розділу.

2.10. У разі відсутності підстав для повернення документів на доопрацювання орган ДФС зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви внести стосовно такого волонтера АТО зміни до Реєстру.

Датою внесення змін до Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру, дата включення волонтера АТО до Реєстру не змінюється.

III. Порядок виключення з Реєстру волонтерів АТО

3.1. Виключення волонтера АТО з Реєстру здійснюється на підставі заяви про виключення з Реєстру волонтерів АТО за формою N 3-РВ (додаток 5) (далі - заява про виключення з Реєстру). Заява про виключення з Реєстру подається волонтером АТО до органу ДФС особисто, поштою або через представника у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру.

У заяві фізичною особою - благодійником зазначається дата припинення діяльності як волонтера АТО, яка не може бути пізніше дати подання такої заяви.

3.2. У разі отримання заяви про виключення з Реєстру орган ДФС протягом одного робочого дня виключає волонтера АТО з Реєстру.

3.3. Виключення волонтера АТО з Реєстру може бути здійснене за рішенням органу ДФС за основним місцем обліку волонтера АТО у разі:

закінчення календарного року, що настає за роком завершення антитерористичної операції;

притягнення волонтера АТО до адміністративної або кримінальної відповідальності за порушення законодавства про благодійну діяльність у порядку, встановленому законом;

набрання законної сили судовим рішенням щодо припинення або заборони провадити благодійну діяльність або діяльність волонтера АТО;

включення волонтера АТО до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, відповідно до частини сьомої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

наявності документально підтверджених даних про смерть волонтера АТО або визнання його безвісно відсутнім.

3.4. У рішенні органу ДФС про виключення волонтера АТО з Реєстру зазначаються дані про волонтера АТО, причина виключення волонтера АТО з Реєстру та дата припинення фізичною особою діяльності як волонтера АТО. Рішення підписується керівником органу ДФС за основним місцем обліку волонтера АТО.

Протягом одного робочого дня, що настає за днем виключення волонтера АТО з Реєстру, орган ДФС у порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу ІІ Кодексу, направляє один примірник рішення про виключення з Реєстру за місцем проживання фізичної особи, зазначеним у Реєстрі.

Рішення про виключення з Реєстру, яке прийняте органом ДФС, може бути оскаржено фізичною особою в адміністративному або судовому порядку відповідно до статті 56 глави 4 розділу II Кодексу.

3.5. У разі виключення волонтера АТО з Реєстру за заявою до Реєстру вноситься зазначена в заяві дата припинення діяльності фізичної особи як волонтера АТО або, якщо така дата в заяві не зазначена, то дата припинення діяльності фізичної особи як волонтера АТО, що відповідає даті подання заяви.

При виключенні волонтера АТО з Реєстру на підставі рішення органу ДФС про виключення з Реєстру до Реєстру вноситься дата припинення діяльності фізичної особи - благодійника як волонтера АТО, зазначена в такому рішенні.

3.6. Датою виключення з Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

3.7. Заяви та рішення про виключення з Реєстру підлягають обов'язковій реєстрації у журналі у день їх отримання/прийняття.

3.8. Виключення волонтера АТО з Реєстру не обмежує можливості його повторного включення до Реєстру. Повторне включення до Реєстру здійснюється у порядку, визначеному у розділі II цього Порядку.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції
(пункт 1.2 розділу I)

 

 

 

 

Структура Реєстру волонтерів антитерористичної операції

1. Прізвище, ім'я та по батькові волонтера АТО.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) волонтера АТО.

3. Паспортні дані волонтера АТО.

4. Код та найменування органу ДФС, до якого подана заява про включення до Реєстру волонтерів АТО.

5. Код та найменування ДФС за основним місцем обліку волонтера АТО.

6. Місце проживання волонтера АТО.

7. Дата початку провадження фізичною особою діяльності як волонтера АТО.

8. Відомості про рахунки волонтера АТО, що призначені для здійснення благодійної діяльності.

9. Ознака категорій фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога волонтером АТО.

10. Дата та номер заяви про включення до Реєстру.

11. Дата включення до Реєстру.

12. Дата та номер заяви про внесення змін до Реєстру.

13. Дата внесення змін до Реєстру.

14. Код та найменування органу ДФС, до якого подана заява про виключення з Реєстру волонтерів АТО.

15. Дата та номер заяви / рішення органу ДФС про виключення з Реєстру.

16. Підстава виключення з Реєстру: заява або рішення органу ДФС про виключення з Реєстру.

17. Причина виключення волонтера АТО з Реєстру, визначена у рішенні органу ДФС про виключення з Реєстру.

18. Дата припинення фізичною особою діяльності як волонтера АТО.

19. Дата виключення фізичної особи з Реєстру.

 19.12.2014

Аналитика:

Законодательство: