RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Письмо ГФСУ от 17.03.2015. О предоставлении информации

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17 березня 2015 року № 5618/6/99-99-17-05-01-15

Про надання інформації

 

На лист вiд 17.02.2015 № 7 Державна фiскальна служба України у межах компетенцiї повiдомляє таке.

ДФС згiдно з  (далi — Положення), надає консультацiї вiдповiдно до  та , а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Водночас  визначає основнi засади запобiгання i протидiї корупцiї в публiчнiй i приватнiй сферах суспiльних вiдносин, вiдшкодування завданих внаслiдок вчинення корупцiйних правопорушень збиткiв, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи iнтересiв фiзичних осiб, прав чи iнтересiв юридичних осiб, iнтересiв держави.

Положення , якi набрали чинностi з 01.01.2015, встановлюють, що для здiйснення перевiрки достовiрностi зазначених у декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов’язання фiнансового характеру за минулий рiк вiдомостей державний орган, орган влади Автономної Республiки Крим, орган мiсцевого самоврядування, iнша юридична особа публiчного права протягом десяти днiв з дня одержання декларацiї вiд суб’єкта декларування надсилає її копiю центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

Перевiрка достовiрностi зазначених у декларацiї вiдомостей здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, у порядку, визначеному цим органом.

При цьому слiд зазначити, що згiдно з  у межах повноважень, передбачених законом, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнiстерства фiнансiв України має право видавати лише накази органiзацiйно-розпорядчого характеру.

Нормативно-правове врегулювання iнших питань, що належать до сфери дiяльностi ДФС, здiйснюється наказами Мiнiстерства фiнансiв України.

Щодо питання надання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв (далi — Державний реєстр), зокрема про доходи фiзичних осiб, слiд зазначити таке.

 (далi — Кодекс) передбачено, що орган виконавчої влади, який реалiзує державну податкову i митну полiтику, формує та веде Державний реєстр.

Вiдомостi з Державного реєстру є iнформацiєю з обмеженим доступом ( ).

Порядок отримання вiдомостей з Державного реєстру регулюється  та зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.2013 за № 2211/24743 (далi — Положення № 779).

Вiдповiдно до  для отримання вiдомостей про себе з Державного реєстру фiзична особа звертається особисто або через уповноважену особу до контролюючого органу за своїм мiсцем проживання або за мiсцем проживання або за мiсцем отримання доходiв, або за мiсцезнаходженням iншого об’єкта оподаткування, подає документ що посвiдчує особу, та заяву ( ). Уповноважена особа додає до заяви довiренiсть, засвiдчену в нотарiальному порядку, на отримання вiдомостей про джерела доходiв/доходи (пiсля пред’явлення повертається) та її копiю, документ, що посвiдчує особу такого представника, та ксерокопiю (з чiтким зображенням) документа, що посвiдчує особу довiрителя.

В. о. Голови 
М. В. Мокляк

23.04.2015

Аналитика:

Законодательство: