RU
EN PL IT
Украина, г. Киев, 01004
ул. Пушкинская 21б, оф. 2
тел. (044) 537-63-31
тел. (044) 537-63-32
E-mail: info@informplus.com.ua
  • ИСКАТЬ

Письмо ГФСУ от 06.03.2015 N 4684/6/99-99-19-03-02-15. О включении в остаточную балансовую стоимость капитальных инвестиций в целях получения бюджетного возмещения по НДС

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.03.2015 р. N 4684/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо включення до залишкової балансової вартості необоротних активів для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування суми незавершених капітальних інвестицій та повідомляє.

Відповідно до п. 198.3 статті 198Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається, зокрема, з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи).

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду.

Згідно з підпунктом 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V Кодексу право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку надається платникам податку, які мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму податку, заявлену до відшкодування, або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, фінансову гарантію, що діє з дня подачі відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум податку до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути продовжена додатково на термін до двох років), а також:

а) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів)

або

б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування виходячи із цього критерію, сума такого відшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію.

Податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку (пункт 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Відповідно до пункту 5.3 статті 5 розділу I Кодексу терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Визначення терміна "необоротні активи" надане розділом I "Загальні положення" Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за N 336/22868) (далі - НПБО 1).

Згідно з цим визначенням необоротні активи - всі активи, що не є оборотними (оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу).

У фінансовій звітності необоротні активи платника відображаються у додатку 1 до НПБО 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", а саме у розділі 1 Балансу. При цьому у складі необоротних активів окремим показником обліковуються і незавершені капітальні інвестиції (код рядка Балансу 1005).

Таким чином, при розрахунку показника залишкової балансової вартості необоротних активів, який є одним із критеріїв для отримання платником автоматичного бюджетного відшкодування, мають бути враховані відповідні показники розділу 1 Балансу "Необоротні активи", у тому числі і з урахуванням вартості незавершених капітальних інвестицій.

Разом з тим при визначенні права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають бути враховані вимоги підпункту 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V Кодексу щодо відповідності встановленим критеріям обсягів інвестицій в необоротні активи або наявності відповідного обсягу операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовується нульова ставка.

 

В. о. Голови

М. Мокляк

31.03.2015

Аналитика:

Законодательство: